Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg a Record Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Rendező) által Magyarországon megrendezett A tudatosság napja rendezvény (a továbbiakban: Rendezvény) a jegyvásárló (a továbbiakban: Jegyvásárlók) Rendezvényeken való részvételének általános feltételeit.

Jelen ÁSZF rendelkezései minden esetben irányadók a Rendezvényeken való részvételre.

A mindenkor hatályos ÁSZF, továbbá a jelen ÁSZF részét nem képező árjegyzék – amely a Rendező által értékesített jegyek leírását és árát tartalmazza –, valamint az adatkezelési tájékoztató a www.planallday.hu oldalon elérhető. Rendező az Általános Szerződési Feltételek módosításáról külön értesítést nem küld.

 

1. A RENDEZŐ

Cégnév: Record Hungary Kft.
Székhely: 2151 Fót, Keleti Márton u., 7.
Adószám: 14300839-2-13
Cégjegyzékszám: 01 09 897763

 

2. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

Rendező: az 1. pontban meghatározott gazdasági társaság.

Rendezvény/Rendezvények: a Rendező által szervezésre és megrendezésre kerülő valamennyi esemény, amely PlanAll Day – A tudatosság napja rendezvényt foglalja magába.

Termék: a Rendezőtől, Közreműködőitől vagy egyéb Szerződéses partnereitől a Rendezvények keretében megvásárolható dolog és vagyoni értékű jog, illetve az ezekre váltható utalvány.

Szolgáltatás: minden olyan szolgáltatás, amelyet a Rendező vagy Szerződéses partnerei a Rendezvényeken – akár ingyen, akár ellenérték fejében – hozzáférhetővé tesznek.

Jegy: a Rendező által szervezett Rendezvényeken részvételre jogosító, a jegyvásárlás során a Jegyvásárló részére bármely formában adott igazolás (jegy, napijegy, mobiljegy). 

Karszalag: adott Jegy érvényesítésekor a Rendező által alkalmazott, a Jeggyel azonos jogosultságokat biztosító igazolás, amely – sérülésmentes állapotban, csuklóra kézfejnél kisebb átmérővel rögzítve – kizárólagosan tanúsítja, hogy viselője jogosult az adott Rendezvény látogatására.

Fogyasztó: a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti természetes személy.

Vállalkozás: A Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti személy.

Jegyvásárló: a Jegyet a Rendezőtől megvásárló személy.

Látogató: az a természetes személy, aki adott Rendezvényen belépésre jogosultként részt vesz.

Jogosulatlan résztvevő: az a természetes személy, aki adott Rendezvényen anélkül vesz részt, hogy a belépésre érvényes jogcíme lenne.

Rendezvényen résztvevők: jelenti a Rendező által megrendezett bármely Rendezvényen részt vevők bármely természetes személyt, függetlenül a Rendezvényen való tartózkodás jogcímétől vagy annak esetleges hiányától.

Közreműködő: a Rendező Rendezvény létrejöttét elősegítő alvállalkozója vagy megbízottja.

Szerződéses partner: adott Rendezvényen a Rendezővel létrehozott szerződéses jogviszony alapján önálló tevékenységet végző – Közreműködőnek nem minősülő – vállalkozás vagy más jogi személy.

Árjegyzék: a Rendező által értékesített jegyek leírását, árát, a kapcsolódó adminisztrációs költségeket, illetve a jegyértékesítés egyes kedvezményeit tartalmazó, az ÁSZF részét nem képező tájékoztató, amely a www.planallday.hu oldalon érhető el.

 

3. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

3.1. A jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed a Rendezőre, Jegyvásárlókra, a Látogatóra, a Rendezvényen résztvevőkre, valamint a Jogosulatlan résztevőkre. A Rendező és a Közreműködők, Szerződéses partnerek közötti jogviszony tartalmát külön szerződések tartalmazzák.

3.2. A jelen ÁSZF határozatlan időre szól.

3.3. A Rendező jogosult a jelen általános szerződési feltételeket, valamint az általános szerződési feltételek részét képező, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (III. 26.) sz. Kormányrendelet 11. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatót bármikor egyoldalúan, a Jegyvásárlók és a Látogató hozzájárulása nélkül módosítani. 

3.4. A Rendező, valamint a Jegyvásárlók és a Látogató között létrejött szerződés nyelve a magyar, a szerződés írásba foglalt szerződésnek nem minősül.

3.5. A szerződés iktatásra, archiválásra nem kerül.

3.6. A Rendezvényeken vagy azokhoz kapcsolódóan megrendezésre kerülő nyereményjáték sorsolás részletes szabályait a Rendező által kiadott tájékoztató tartalmazza, a nyereményjáték sorsolás szabályaira jelen ÁSZF rendelkezései nem irányadóak.

3.7. A Rendezőnél a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre.

3.8. A Jegyvásárló a Jegy megvásárlásával, a Jegyvásárlótól különböző Látogató a Jegy átvételével, a Jogosulatlan résztvevő a Rendezvényen történő jogosulatlan részvétel megkezdésével, a jelen ÁSZF-et magára nézve kötelezőnek elfogadja. Erről a körülményről a Jegyvásárló a Jegy átruházásakor, illetőleg a jegyet megszerző és felhasználó személyt tájékoztatni, és felelős valamennyi, a tájékoztatás elmulasztásából eredő kárért.

3.9. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 11. § (1) bekezdése szerinti, a Fogyasztó részére nyújtandó tájékoztatót a jelen ÁSZF 1. számú melléklete tartalmazza.

 

4. JOGVISZONY JELLEGE

4.1. A Rendező a Jegyvásárló részére értékesíti az adott Rendezvényen való részvételre jogosító Jegyet, a szerződés a Jegy ellenértékének megfizetésével és a Jegy Rendező általi elektronikus úton, e-mail üzenethez csatolt mellékletként történő megküldéssel teljesedésbe megy.

4.2. Adott Rendezvény programok és a Rendező által nyújtott Szolgáltatások összességét jelenti, a Rendezvényeken elérhető konkrét programok és Szolgáltatások tartalmát és mennyiségét a Rendező alakítja ki. A Rendező mindenkor törekszik az előzetesen kommunikált programok és Szolgáltatások nyújtására, illetve ellehetetlenülés esetén a korábban kommunikált kieső program vagy Szolgáltatás más programmal vagy Szolgáltatással történő pótlására. Rendező fenntartja a jogot a meghirdetett Rendezvények időpontjának, témájának és tematikájának előzetes módosítására. Rendező a módosításról a www.planallday.hu oldalon tájékoztatót tesz közzé. A módosításból eredő többletköltségekért, károkért a Rendező nem felelős.

 

5. JEGYVÁSÁRLÁS

5.1. A Jegy kizárólag a www.planallday.hu honlapon található jegyvásárló felületen vehető meg. A Jegy megvásárlásához a honlapon előzetes regisztráció nem szükséges, de lehetőség van rá.

5.2. Jegyvásárló a megrendelés elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Rendező nyilvántartásba vegye és kezelje a vonatkozó adatvédelmi szabályoknak megfelelően, valamint ahhoz, hogy a Rendező a jövőben termékeivel, akcióval kapcsolatos információt juttasson el. Az adatkezelés módjáról, terjedelméről, feltételeiről Rendező a honlapon közzétett adatvédelmi tájékoztatóban tájékoztatja a Jegyvásárlót, mely az alábbi linken érhető el: LINK

5.3. Jegyvásárló kijelenti, hogy a vásárláskor megadott adatai a valóságnak megfelelnek. Rendező a Jegyvásárló által megadott adatok valóságtartalmát nem vizsgálja, a valótlan, téves, hibás adatok közléséből eredő károkért való felelősségét a Rendező kizárja. A Rendező a Jegyvásárló által megadott adatoknak megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért.

5.4. A megrendelés elküldését megelőzően Jegyvásárló számára Rendező biztosítja az esetlegesen előforduló adatbeviteli hibák kijavítását olyan módon, hogy a megrendelés elküldését megelőzően a rendszer a Jegyvásárló részére a Pénztár oldalon megerősítés céljából megjeleníti a megadott adatokat. A megrendelés véglegesítése előtt Jegyvásárló számára biztosított az adatok ellenőrzése, a hibásan megadott adatok javítása.

5.5. Rendező a Jegyvásárló megrendelését a beérkezést követően haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül a Jegyvásárló által megadott e-mail címre küldött e-mailben visszaigazolja. E határidő eredménytelen elteltét követően Jegyvásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól.

5.6. A Rendező a jegyértékesítést saját online értékesítési felületén keresztül, vagy külön szakosodott Szerződéses partner bevonásával végzi a Barion által biztosított biztonságos online fizetési felületen keresztül.

5.7. Jegyvásárló a jegy vételárát a Rendező által felkínált, vele szerződéses jogviszonyban álló Szerződéses partner – mint online fizetési szolgáltató – közreműködésével, bankkártya felhasználásával egyenlítheti ki. A Szerződéses partner által üzemeltetettt online fizetési felület hibájából, meghibásodásából eredő minden kárért való felelősséget a Rendező kizárja.

5.10. A Rendező jegyfoglalásra lehetőséget nem biztosít.

5.11. Jegyvásárló részére a Rendező a Jegyet a vételár teljes kiegyenlítését követően, e-mailhez csatolt, pdf formátú mellékletként kézbesíti.

5.12. Rendező hibásan, hiányosan megadott e-mail cím esetén Jegyvásárlót a Jegy helyes e-mail címre történő kézbesítése érdekében a Jegyvásárlót egyéb elérhetőségein felkutatni nem köteles. Jegyvásárló felelős minden olyan kárért, amely a kézbesítési e-mail cím hibás vagy hiányos megadásából, az e-mail tárhelyre bármely okból (például megtelt vagy időközben törölt e-mail fiók) történő sikertelenségéből származik.

5.13. Jegyvásárló tudomásul veszi, hogy minden egyes megrendelt Jegy névre szólóan, egyedi azonosító számmal ellátva kerül kiállításra, a Jegy kinyomtatása és megőrzése Jegyvásárló kötelezettsége. Jegyvásárló vagy Látogató a Jegyet a Rendezvények végéig köteles megőrizni.

5.14. A Jegy elvesztéséből, ellopásából, hibás nyomtatásából, lemásolásából, többszörös kinyomtatásából eredő következményekért és károkért felelősség kizárólag a Jegyvásárlót és a Látogatót terheli.

5.15. Jegyvásárló a Rendezvényen való megjelenés során a jegyvásárlást az arra alkalmas mobilkészülék felmutatásával is igazolhatja.

5.16. A Jegy szabadon átruházható. A Jegyvásárló és a Jegyet tőle megszerző személy kijelenti, hogy a Jegyet csak akkor adja át más személynek, ha az új jegybirtokos a jelen ÁSZF-et elfogadta, és felelős valamennyi, a tájékoztatás elmulasztásából eredő kárért.

5.17. Rendező a jegyvásárlásról, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokról számlát bocsát ki. A számlát a Rendező e-mailben küldi el a Jegyvásárló által megadott emailcímre. Jegyvásárló tudomásul veszi, hogy vásárlásáról kizárólag elektronikus úton kap számlát, a számlaadatok utólag nem módosíthatóak. A számla pdf formátumú. A számla pdf dokumentumolvasó szoftverrel (Adobe Reader) megtekinthető, kinyomtatható.

5.18. A jegyvásárlása fizetés megtörténte előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható. A Jegy vételárának megfizetését követően a Jegyvásárlót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés l) pontja alapján a jegyértékesítési szolgáltatás igénybevételétől való elállási jog nem illeti meg.

5.19. A Rendező kizárja a Jegyek cseréjét, pótlását, visszaváltását, vásárlási értékük egyéb módon való térítését. Amennyiben bármely Rendezvény a Rendező érdekkörében felmerült okból marad el, úgy a felhasználásra nem kerülő Jegyet a Jegyvásárló vagy a Látogató a soron következő, azonos Rendezvényen használhatja fel.

5.20. Amennyiben a Rendezvény a Rendező működési körén kívül eső valamely okból (így többek között, de nem kizárólagosan: háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más előre nem látható akadály) hiúsul meg, Rendező a Jegyvásárlóval vagy Látogatóval szemben kártérítési felelősséggel nem tartozik, a Jegy árának megtérítésére nem köteles.

 

6. RÉSZVÉTEL A RENDEZVÉNYEKEN

6.1. A Rendezvény területén való tartózkodásra a Rendező által a Jegyvásárló számára jegy ellenében átnyújtott karszalag vagy nyakba akasztó jogosít, melyet a Rendező és Közreműködői ki- és belépéskor, illetve a Rendezvények területén folyamatosan ellenőrzik. A karszalag/nyakba akasztó sérülése vagy elvesztése a viselő résztvevő kizárólagos felelősségi körébe esik, így ilyen esemény bekövetkezte esetén a Rendezvényen elveszíti az ép karszalag/nyakba akasztó nyújtotta jogait, és köteles elhagyni a Rendezvény helyszínét. A sérült – átragasztott, elvágott, megbontott patentú, kézfejnél nagyobb átmérőjű, bármely más módon manipulált, stb. – karszalag érvénytelen. A megrongálódott, elveszett karszalagot a Rendező nem pótolja vagy cseréli.

6.2. A Rendezvényekre kizárólag az arra kijelölt helyeken és időtartamban, kizárólag az arra feljogosított személyek jogosultak belépni.

6.3. Belépéskor a Rendezvényen résztvevő aláveti magát az adott Rendezvény vonatkozásában alkalmazásra kerülő jogszerű beléptetési folyamatnak.

6.4. A Rendező a Rendezvények biztonságos lebonyolítása érdekében fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvények területére bevihető tárgyakat, eszközöket korlátozza.

6.5. A 14. (tizennegyedik) életévüket be nem töltött gyermekek a Rendezvényekre csak nagykorú, cselekvőképes kísérővel léphetnek be.

6.6. A Rendezvények területére a jogszabályban meghatározott segítő kutyákat, vakvezető kutyákat és rendőrségi kutyákat lehet behozni, az egyéb háziállatok beléptetését a Rendező nem engedélyezi.

6.7. A Rendezvényen résztvevők kötelezettséget vállalnak arra, hogy mindenkor a társadalmi szokások és etikai szabályok szerint elvárható kulturált magatartást tanúsítják, a Rendezvényen való részvétel szabályait magukra nézve kötelezőnek ismerik el. A Rendezvényen résztvevők magatartásukkal, véleménynyilvánításukkal a PlanAll márkanév tekintélyét nem csorbíthatják, a PlanAll Day és a rendezvényen részt vevő személyek személyi és szerzői jogait kötelesek tiszteletben tartani. A Rendező és Közreműködői jogosultak a Rendezvényen résztvevőt a Rendezvény helyszínéről – felszólítást követően – eltávolítani, amennyiben a Rendezvényen résztvevő a Rendezvényen való részvételre vonatkozó szabályoknak nem tesz eleget.

6.8. A Rendezvényen résztvevők kötelesek tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti.

6.9. A Rendezvényen résztvevő tudomásul veszi, hogy a Rendezvényekről hang- és képfelvételt készíthetnek a Rendező, valamint a Rendezőtől engedélyben részesülő Szerződéses partnerek, Közreműködők, sajtómunkatársak, más Látogatók, illetve egyéb harmadik személyek. Ennek megfelelően a Rendezvényen résztvevő a Rendezvényeken történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a Rendezvényen résztvevő közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a Rendezvényen résztvevő tekintetében térben, időben, és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez.

6.10. A Rendező, valamint a Rendezőtől engedélyben részesülő személyek a Rendezvényen résztvevő relációjában korlátozás nélkül jogosultak a megjelenítés hasznosítására, felhasználására (különösen a Rendezvények népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására, anélkül, hogy a Rendezvényen résztvevő részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtaniuk.

6.11. A Rendezvényen résztvevő külön is tudomásul veszi, hogy a Rendező a Rendezvényt, illetve a annak egyes programjait rögzíti, a rögzített felvételt többszörözi és képhordozón terjeszti, sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ismételten sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ideértve azt az esetet is, amikor a Rendezvényt, illetve a programokat vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon (például YouTube-on keresztül) úgy teszik a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg. Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a Rendezvényen résztvevő nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Rendezővel szemben.

6.12.  A Rendezvényen résztvevő kizárólag a Rendező előzetes hozzájárulásával jogosult a Rendezvényeken hang- és képfelvétel készítésére. A Rendezvényen résztvevő az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja. A Rendezvényen résztvevő más résztvevőket nem nevesíthet, személyiségi jogaikat nem sértheti. A Rendező kifejezetten kizárja a felelősségét arra az esetre, ha a Rendezvényen résztvevő a jelen pontban foglalt kötelezettségét megszegi.

6.13.  A Rendezvények területén a Rendező előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi, politikai vagy reklámtevékenység folytatása.

6.14. A Rendezvényen a Rendező által szervezett eseményekkel össze nem függő bármilyen demonstráció tilos.

6.15. A Rendezvények területén a Rendező vagy Közreműködői biztosítják a magatartási és biztonsági szabályok érvényesülését. A Rendezvényen résztvevő az adott Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy ezen Közreműködőkkel a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén utasításaikat követi.

 

7. SZAVATOSSÁG

7.1. A Rendező fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvényeket, az azokon nyújtott Szolgáltatásokat és Termékeket szükség szerint, időről-időre módosítsa, átalakítsa, továbbfejlessze. A Rendezvényen résztvevő nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Rendezővel szemben ezen módosítások, átalakítások, vagy továbbfejlesztések kapcsán.

7.2. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Rendezvényekhez kapcsolódóan olyan Termékek és Szolgáltatások is megvásárolhatóak, amelyeket nem a Rendező vagy Közreműködői, hanem más Szerződéses partnerek nyújtanak számára. Ilyen esetekben a szerződés közvetlenül a Fogyasztó és a Szerződéses partner között jön létre, a jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek közvetlenül őket jogosítják, illetve kötelezik. A Fogyasztó kifejezetten tudomásul veszi, hogy az ilyen Termékekkel és Szolgáltatásokkal, illetőleg a rájuk vonatkozó jogviszonnyal összefüggésben a Rendezővel szemben semmilyen igényt nem támaszthat. A Rendező kijelenti, hogy nem vállal semmilyen felelősséget a Szerződéses partnerek által nyújtott Termékekkel és Szolgáltatásokkal kapcsolatban. A Szerződéses partnerek által nyújtott Szolgáltatásokat és Termékeket a Rendezvényen résztvevő kizárólag saját felelősségére veheti igénybe, használhatja. A Rendező nem vállal semmilyen felelősséget a Szerződéses partnerek által biztosított Szolgáltatások és Termékek igénybevételével, illetve használatával kapcsolatban keletkezett vagy elszenvedett károkért.

7.3. A Rendező kizárólag a neki felróható szándékos, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felel, és a Fogyasztót jogszabályok alapján megillető jogokon túl kifejezetten kizárja a felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán. A Jegy ára az előzőekben írt kizárásokra tekintettel került meghatározásra.

7.4. Azt követően, hogy a Jegyvásárló átvette a Jegyet, illetve a Rendezvényen résztvevő a karszalagot, a Rendező nem vonható felelősségre a Jegy vagy karszalag károsodásáért, megsemmisüléséért vagy sérüléséért. A sérült vagy elveszett karszalag kapcsán alkalmazott eljárások okán nem jogosult a Rendezvényen résztveő igényt vagy követelést támasztani a Rendezővel szemben.

7.5. A Rendezvényen résztvevő teljes mértékben felelős mind polgári jogi, mind büntetőjogi értelemben az általa a Rendezvény keretében, vagy azzal összefüggésben okozott károkért, mind a Rendező, mind a Közreműködők és Szerződéses partnerek, mind a harmadik személyek tekintetében.

7.6. A Rendező kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet bármely, Rendezvényen résztvevő jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott a Rendezvény bármely részvevőjének vagy harmadik személynek.

7.7. A Rendezvényen kívül, oda és visszaút alatt esetlegesen keletkező káresemények tekintetében a Rendezőt felelősség nem terheli, ezek nem esnek a Rendező felelősségi körébe, mivel a Rendező kizárólag a Rendezvények helyszínén bekövetkező káresemények kapcsán vonható felelősségre, a jelen ÁSZF-ben írt feltételek fennállása esetén.

 

8. SZERZŐI JOGOK

8.1. A Rendező által üzemeltetett honlapon, az online és offline médiában, valamint a Rendezvényeken megjelenő védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok a Rendező, Közreműködői, illetve a Szerződéses partnerei kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Rendező, Közreműködői, illetve a Szerződéses partnerei kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül a Rendezvényen résztvevők, valamint egyéb harmadik személyek bevételszerzési céllal semmilyen módon nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

8.2. A védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok iparjogvédelmi, illetőleg szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Rendezőt, Közreműködőit, illetve a Szerződéses partnereit illetik meg.

8.3. A Rendezvényen résztvevő által a Rendezvényekkel kapcsolatban, illetve azok során a Rendezővel, Közreműködőivel és Szerződéses partnereivel közölt megjegyzéseken, észrevételeken, javaslatokon és ötleteken a Rendező korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Rendező minden ilyen, az észrevételekkel kapcsolatos jog kizárólagos tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható.

8.4. A Rendező korlátozás nélkül jogosult a Rendezvényen résztvevő észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására anélkül, hogy ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.

8.5. A Rendező jogosult a Rendezvényen résztvevő által nyilvánosan közölt megjegyzések eltávolítására vagy eltávolításuk kezdeményezésére, amennyiben az ilyen megjegyzés a PlanAll, PlanAll Day és A tudatosság napja márkanevek tekintélyét sérti vagy súlyosan veszélyezteti, a közízlésbe vagy a közerkölcsbe ütközik. Az ilyen megjegyzéssel okozott kárért való felelősség a Rendezőt nem terheli.

 

9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

  1. 9.1.  Jelen ÁSZF magyar nyelven készült, értelmezésében a magyar jogszabályok irányadók
  2. 9.2.  A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadók.
  3. 9.3.  Jelen általános szerződési feltételek 2023. Július 2. napján lépnek hatályba, és visszavonásig érvényesek.
  4.