JÁTÉKSZABÁLYZAT

„Nyerj páros belépőjegyet a PlanAll Day-re!”

Facebook promóciós játék

1. Szervezés és lebonyolítás
A promóciós játék szervezője a Record Hungary Kft. (adószám: 14300839-2-13, cím: 2151 Fót, Keleti Márton út 7.) (továbbiakban: „szervező”), amely a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.
A promóciós játék lebonyolítója Record Hungary Kft. (adószám: 14300839-2-13, cím: 2151 Fót, Keleti Márton út 7.) (továbbiakban: „lebonyolító”), amely a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.
A promóciós játék időtartama alatt a játékszabályzat minden érdeklődő számára hozzáférhető a PlanAll Day weboldalán.

2. Részvételi szabályzat
A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási – vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos). Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.
Nyereményben nem részesülhetnek a Szervező és a játék lebonyolítás közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.
A Játékos a promóciós játékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A promóciós játék ideje
A promóciós játék időtartama: 2023.10.18.és 2023.10.29.
Sorsolás időpontja: 2023.10.30. (hétfő)
Eredményhirdetés: a sorsolást követő legkésőbb 24 órán belül


4. A promóciós játék nyereménye:
Egy db páros belépőjegy a 2023. november 17-én megrendezésre kerülő PlanAll Day – A tudatosság napja rendezvényre.
Nyertesek száma: 1 db
A promóciós játék ajándékaként minden feliratkozó egy 20%-os kuponban részesül, melyet beválthat a planallday.hu weboldalán történő jegyvásárlás esetén.

5. A játék menete:
Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a promóciós játékban és jogosult legyen a nyereményre a PlanAll Facebook oldal hirdetésében közzétett játékfelhívás szerint kell eljárnia.
A Játékosoknak a hirdetésből megnyíló űrlapon kell regisztrálniuk a promóciós játékba. Az űrlapon történő regisztrációval, valamint a játékszabályzat elfogadásával és az adatkezelési tájékoztató megismerésével vehetnek részt a játékban.

6. Nyertesek jogai, kötelezettségei
A promóciós játék során a Játékosok között a 4. pontban részletezett nyeremények kerülnek kisorsolásra.
Egy játékos csak egyszer nyerhet.
A nyeremények készpénzre nem válthatók és át nem ruházhatók.
A nyereményekhez esetlegesen tartozó SZJA és más járulékfizetési kötelezettséget a Szervező viseli.

A nyertesek kiválasztását gépi sorsolás segítségével, a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva az alábbi programmal végezzük: www.randorm.org.
A nyertes nevét a Szervező Facebook oldalán teszi közzé legkésőbb a sorsolásra megjelölt időpontot követő 24 órán belül.
Pótnyerteseket nem hirdetünk, a nyertesek kiesése esetén a nyereményeket egy későbbi játék során sorsoljuk ki.

A nyertesek nem jogosultak nyeremények átvételére, ha:

  • ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 16. életévét;
  • ha az értesítő üzenetre 5 munkanapon belül nem válaszol;
  • ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
  • egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a

Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;

  • egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;
  • jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti – adózáshoz esetlegesen szükséges adatait nem adja meg


7. Nyertesek értesítése
A nyertesekkel a regisztráció során megadott e-mailen vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük velük a nyeremények átvételének részleteit. Amennyiben a nyertesekkel nem sikerül felvenni a kapcsolatot az erre megadott 5 munkanapon belül, a nyertesek nem jogosultak a nyereményre. Amennyiben a nyertesek nem az értesítő üzenetben foglaltaknak megfelelően járnak el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet nem hajlandó a Szervező rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat nyereményére.

8. Nyeremények kézbesítése
A nyertes köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény kupon felhasználása meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

9. A Szervező felelőssége
A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.
A nyeremények után esetlegesen fizetendő adót a Szervező fizeti. A nyertes köteles Szervező rendelkezésére bocsátani mindazon adatokat, amelyek szükségesek lehetnek a nyereménnyel kapcsolatos adókötelezettségek teljesítésére és köteles minden egyéb tekintetben együttműködni Szervezővel.
A nyeremények után a Játékosoknak adófizetési kötelezettsége nem merül fel.
Jelen promóciós játék a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerint nem bejelentés-köteles ajándéksorsolás és nem minősül szerencsejátéknak.

10. Kizárás
A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a promóciós játék szellemével ellentétesen vesznek részt a promóciós játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

11. Vegyes rendelkezések
Figyelemmel arra, hogy a promóciós játék online környezetben zajlik, szervező kizárja felelősségét az esetleges technikai problémákért, függetlenül attól, hogy azok a promóciós játékban részt vevők vagy a szervező informatikai rendszerében, illetve szolgáltatásában, avagy a Facebook weboldalán merültek fel.


A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.


Ezt a promóciós játékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.